یکشنبه ، 17 آذر ، 1398
فیلم های مرتبط
پخش فیلم
با حسین علیه السلام حرف بزن
Share URL
Embed Code
Share by Email
Send to social websites
Report this video as inappropriate You can report this video if you think it to be inappropriate, we will review your submission soon. If your reason is not listed here, like copyright infringements, please contact us directly by email. Select your reason
Sexual Content Violent or Repulsive Content
Hateful or Abusive Content Harmful Dangerous Acts
Child Abuse Spamآن شب امتحان انجام شده بود. هر کسی که مانده بود کارنامه گرفته بود.

زهیر بلند شد گفت که ما کجا برویم؟ به خدا قسم اگر من در راه تو کشته شوم ، تکه تکه شوم ، دوباره زنده شوم و دوباره کشته شوم تا هزار بار ، دست از دامن تو بر نمی دارم.

این امتحان تازه طرحش افکنده شده. این مسیر باید مرتبا تکرار شود تا آن نخبه گزینی که اباعبدالله آن موقع کرد ، برای ظهور عدل انجام بشود. بهترین ها باید در این امتحانات هی گداخته بشوند و هی ببالند و هی برآیند.

باید خود را در منظومه حسین بن علی تعریف کرد. این که ما از ایشان بیاموزیم که چگونه می شود حسینی زیست. برخی فکر می کنند تنها باید یاد گرفت که چه طور حسینی مرد. این درست نیست.

این مکتب حیات است. مکتب زندگی است. ایشان گفتند شمشیرها مرا در بر بگیرید اگر دین جدم جز به قتل من استقامت پیدا نمی کند. دین به معنای راه به معنی روش و سبک زندگی.

این محدود به شیعه نیست ، محدود به مسلمانان هم نیست. عشق به اباعبدالله یک قوه جذبی است که دعوت می کند به آموختن اینها.