یکشنبه ، 17 آذر ، 1398
فیلم های مرتبط
پخش فیلم
مصاحبه دکتر نهاوندیان با روزنامه فایننشال تایمز
Share URL
Embed Code
Share by Email
Send to social websites
Report this video as inappropriate You can report this video if you think it to be inappropriate, we will review your submission soon. If your reason is not listed here, like copyright infringements, please contact us directly by email. Select your reason
Sexual Content Violent or Repulsive Content
Hateful or Abusive Content Harmful Dangerous Acts
Child Abuse Spam
در این مصاحبه دکتر نهاوندیان در مورد قراردادهای نفتی ، مسائل مربوط به تحریم و برخی مشکلات در مسیر آزاد سازی اقتصاد ایران با لیونل باربر ، خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز گفت و گو می کنند. این ویدیو به زبان انگلیسی می باشد.