شنبه ، 25 آبان ، 1398
فیلم های مرتبط
پخش فیلم
دکتر نهاوندیان در نشست مجمع جهانی اقتصاد داووس سوییس (سه از سه)
Share URL
Embed Code
Share by Email
Send to social websites
Report this video as inappropriate You can report this video if you think it to be inappropriate, we will review your submission soon. If your reason is not listed here, like copyright infringements, please contact us directly by email. Select your reason
Sexual Content Violent or Repulsive Content
Hateful or Abusive Content Harmful Dangerous Acts
Child Abuse Spamجهت ایجاد دو راهنما توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به سختی تلاش شد ، فقط با هدف روشن سازی برای شرکت های تجاری که بعد از لغو تحریم ها چه کارهایی می توانند انجام دهند. شرکت های غربی می توانند به این دو راهنما مراجعه کنند که به وضوح نشان می دهند تمام حوزه های تجاری با ایران در حال حاظر باز است. تمام مسائلی که به مسئله تحریم های هسته ای ارتباط داشتند اکنون باز هستند.
پیونده به صفحه ی خبر ( متن )
پیوند به صفحه ویدیوی اول
پیوند به صفحه ویدیوی دوم