جمعه ، 1 آذر ، 1398
فیلم های مرتبط
پخش فیلم
دکتر نهاوندیان در نشست مجمع جهانی اقتصاد داووس سوییس (دو از سه)
Share URL
Embed Code
Share by Email
Send to social websites
Report this video as inappropriate You can report this video if you think it to be inappropriate, we will review your submission soon. If your reason is not listed here, like copyright infringements, please contact us directly by email. Select your reason
Sexual Content Violent or Repulsive Content
Hateful or Abusive Content Harmful Dangerous Acts
Child Abuse Spamهر دو طرف ابراز کرده اند که علاقه ای به بازگشت شرایط تحریم ندارند پس تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این شرایط خواهند داشت. اما حتی اگر تحریمی بازگردانده شود هیچ کدام از قراردادهای سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت. این مسئله امنیت و اطمینان کافی برای شرکت های بین المللی ایجاد کرده است تا با ایران روابط تجاری داشته باشند.
پیونده به صفحه ی خبر ( متن )
پیوند به صفحه ویدیوی اول
پیوند به صفحه ویدیوی سوم