شنبه ، 25 آبان ، 1398
فیلم های مرتبط
پخش فیلم
دکتر نهاوندیان در نشست مجمع جهانی اقتصاد داووس سوییس (یک از سه)
Share URL
Embed Code
Share by Email
Send to social websites
Report this video as inappropriate You can report this video if you think it to be inappropriate, we will review your submission soon. If your reason is not listed here, like copyright infringements, please contact us directly by email. Select your reason
Sexual Content Violent or Repulsive Content
Hateful or Abusive Content Harmful Dangerous Acts
Child Abuse Spamقبلا اقتصاد ایران بیش از حد متکی بر صادرات نفت بود ، اثر این سالهای تحریم طولانی در حوزه نفت این شد که اکنون اتکای ایران بر صادرات نفت یک چهارم گذشته است. ایران به بازار جهانی نفت برخواهد گشت تا حق خود از بازار را دوباره به دست بگیرد ، با ورود ایران به موازنه نفتی جهان ، قیمت های ناعادلانه تغییر خواهد کرد.
پیونده به صفحه ی خبر ( متن )
پیوند به صفحه ویدیوی دوم
پیوند به صفحه ویدیوی سوم