جمعه ، 1 آذر ، 1398
فیلم های مرتبط
پخش فیلم
هزینه ی تحریم قابل محاسبه است، دلیل فساد عدم شفافیت است
Share URL
Embed Code
Share by Email
Send to social websites
Report this video as inappropriate You can report this video if you think it to be inappropriate, we will review your submission soon. If your reason is not listed here, like copyright infringements, please contact us directly by email. Select your reason
Sexual Content Violent or Repulsive Content
Hateful or Abusive Content Harmful Dangerous Acts
Child Abuse Spam

بخشی از سخنان دکتر نهاوندیان در جلسه کمسیون برجام
پیونده به صفحه ی خبر ( متن )
هزینه ی مبادله ای که به واردات و صادرات ما تحمیل شد حداقل ۱۵ درصد بوده است. این قبیل هزینه ها در اقتصاد کشور به مردم عادی تحمیل می شود. مطابق نظر رهبری، انواع ابتکارات برای دور زدن تحریم ها انجام شد. این یعنی از مسیرهای رسمی اقدام نکرده ایم ، وقتی از مسیر رسمی اقدام نمی کنیم، راه برای فساد باز می شود، این فساد ها متاسفانه در کنار اقدامات خالصانه ای که برای دور زدن تحریم انجام شد صورت گرفت.